Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady naboru kandydatów

ZARZĄDZENIE  Nr 3

Dyrektora Domu Dziecka  Chmielowicach z dnia 23.03.2009 r.

 

w sprawie "postępowania przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Dziecka          w Chmielowicach w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze"

 

Na podstawie art. 2 pkt. 2 oraz art. 11 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458) zarządzam co następuje:

 

§ l

 

Wprowadza się procedury "postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka w Chmielowicach stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

       § 2

 

Traci moc Zarządzenie Nr 14/2007 Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 17.04.2007 r. w sprawie „Zasad postepowania na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Dziecka w Chmielowicach”

 

       § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFKWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.pdf

PDFZasady naboru kandydatów.pdf

Wersja XML