Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Status Domu Dziecka

Dom Dziecka w Chmielowicach jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Opolu działającą w systemie pomocy społecznej. Jest jednostką budżetową działającą w oparciu o uchwalony przez Radę Powiatu Opolskiego STATUT i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Opolskiego REGULAMIN ORGANIZACYJNY.

 

Statut Domu Dziecka w Chmielowicach został uchwalony przez Radę Powiatu Opolskiego Nr XV/128/2000  dnia 28 grudnia 2000 r., zmieniony Uchwałą Nr XXXVI/239/06 z dnia 6 lipca 2006 r. oraz Uchwałą Nr XXXV/239/10 z dnia 9 listopada 2010 r. na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Statut został zmieniony Uchwałą XXVI/183/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku.

Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka w Chmielowicach został przyjęty Uchwałą Nr 774/06 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego, zmieniony Uchwałą Nr 904/10 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15 października 2010 r.

Regulamin Organizacyjny został zmieniony Uchwałą nr 999/13 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 223, poz. 1458)

 

Funkcjonowanie Domu Dziecka określa Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej r. ( Dz. U. nr 201, poz. 1455) w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

 

Zezwolenie na prowadzenie Domu Dziecka w Chmielowicach - Decyzja Wojewody Opolskiego Nr 16/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.

 

 

Wersja XML